Monthly Archives: September 2018

Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ 5

The 5th Vietnamese Traditional Music Festival Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V- California, 2019 www.dhanttvn2019.com * email: dhanvn2019.tbtc@gmail.com Advisors GS Nguyễn Thị Mai, GS Phương Oanh GS Nguyễn Châu Lê Thị Kim (Kim Uyên) Hồng Việt … Continue reading

Posted in English | Comments Off on Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ 5