Ghi ten tham du Dai Hoi III -Sydney Australia

Xin lưu ý hãy vào website

https://vietmusicfest2015.wordpress.com/about-us/

điền đơn tham dự  Đại Hội Hoàn Vũ Âm nhạc Truyền thống lần thứ ba tại Sydney -Australia 2015. (Please find the participation form for  World Festival of Vietnamese Traditional Music 2015 )

This entry was posted in English. Bookmark the permalink.