Bài Nói Chuyện Của Lê Túan Hùng

Bài Nói Chuyện Của  Dr. Lê Tuấn Hùng trong chương trình Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần thứ nhất July 2011 tại Toronto.

Bài Nói Chuyện Của Lê Tuấn Hùng part 1

Bài Nói Chuyện Của Lê Tuấn Hùng part 2

Bài Nói Chuyện Của Lê Tuấn Hùng part 3

This entry was posted in Tiêng Viêt. Bookmark the permalink.